1. ข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางการติดต่อสื่อสาร
  ข้อมูลที่ท่านได้ให้หรือใช้ ผ่านเว็บ rayongcom.com และ rayongcom.com ได้รวบรวมไว้ทั้งหมดนั้น ท่านยอมรับ อนุญาต และตกลงว่า เป็นสิทธิและกรรมสิทธิของ rayongcom.com
  rayongcom.com จะใช้ข้อมูลที่ท่านได้ให้หรือใช้ เพื่อออกเอกสาร ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี, จัดส่งสินค้า หรือใช้ติดต่อสื่อสารกับท่านเพื่อให้การสั่งซื้อสินค้าของท่านสำเร็จสมบูรณ์
 2. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือช่องทางการติดต่อสื่อสาร
  หากท่านประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือช่องทางการติดต่อสื่อสารในส่วนที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ ท่านสามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองในเมนูบัญชีของคุณ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ที่ไลน์ไอดี @rayongcom
 3. การรับช่าวสาร
  เมื่อท่านสมัครสมาชิก ท่านสามารถเลือกรับหรือไม่รับข่าวสารจาก rayongcom.com ผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ท่านให้ไว้กับ rayongcom.com ได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านเลือกรับข่าวสารและต่อมาไม่ต้องการรับข่าวสาร ท่านสามารถยกเลิกการรับข่าวสาร (Unsubscribe) ได้จากอีเมล์ข่าวสารที่ได้รับ
 4. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางการติดต่อสื่อสาร
  rayongcom.com จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางการติดต่อสื่อสารของท่าน ภายใต้กฎหมาย โดยใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานระดับสากล
 5. การเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูล
  rayongcom.com มีนโยบายในการเคารพสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางการติดต่อสื่อสารของผู้ใช้บริการ และไม่มีนโยบายในการเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้กับบุคคล/บริษัทอื่น ดังนั้น rayongcom.com จะไม่ทำการตรวจสอบ แก้ไข หรือเปิดเผย ข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่ rayongcom.com มีความเชื่อโดยสุจริตว่า เป็นกรณีที่จำเป็นต้องทำการตรวจสอบ แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลนั้น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อดำเนินกระบวนการทางกฎหมาย เพื่อบังคับให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ rayongcom.com เพื่อป้องกันสิทธิของ rayongcom.com หรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการอื่น
 6. ความปลอดภัยในข้อมูล
  เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางการติดต่อสื่อสารของท่าน และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ท่านต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ rayongcom.com โดยเคร่งครัด และท่านตกลงว่า ท่านจะไม่กระทำการใดอันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลอื่น
 7. ข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางการติดต่อสื่อสารของท่านสูญหาย
  ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางการติดต่อสื่อสารของท่านสูญหาย หรือได้รับความเสียหาย ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดๆ ซึ่งรวมถึง การจารกรรมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Hack) rayongcom.com สงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดในกรณีดังกล่าว โดยไม่ต้องรับผิดต่อความสูญหายหรือเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
 8. การขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางการติดต่อสื่อสาร
  ท่านสามารถขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางการติดต่อสื่อสารของท่านได้ โดยแจ้งมาที่อีเมล orders @ rayongcom.com หรือไลน์ @rayongcom