เรื่องสำคัญที่จำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับใบกำกับภาษี (ฟอร์มสำเร็จรูปกระดาษต่อเนื่อง)

” การจัดทำใบกำกับภาษีจากฟอร์มกระดาษต่อเนื่องสำเร็จรูปถือว่า…เป็นการจัดทำใบกำกับภาษีขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฉบับตามคำสั่งสรรพากรที่ ป.86/2542 ข้อ 8 วรรค 3 ” ดังนี้

ข้อมูลอ้างอิง (คลิกที่หัวข้อเพื่ออ่านฉบับเต็ม)

Case study

คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 86/2542 ข้อ 8 วรรค3

  1. คำว่า “ใบกำกับภาษี”
  2. ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่จัดทำใบกำกับภาษี
  3. คำว่า “เอกสารออกเป็นชุด”

ถ้ารายการในใบกำกับภาษีตาม (1) (2) และ (3) ของวรรคสามทั้งสามรายการหรือเพียงรายการหนึ่งรายการใดได้จัดทำขึ้นด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ รายการอื่น ๆ ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ตามข้อ 4 จะต้องตีพิมพ์ หรือจัดทำขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์เท่านั้น ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้รับใบกำกับภาษีจึงจะมีสิทธินำไปถือเป็นภาษีซื้อ ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

ฟอร์มกระดาษต่อเนื่องสำเร็จรูปใบกำกับภาษีนั้น “ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการ” จะพิมพ์ออกมาจากระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมกับรายการอื่นๆ ตามมาตรา 86/4 จึงถือว่าใบกำกับภาษีนี้สมบูรณ์ตาม คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 86/2542 ข้อ 8 วรรค3 และตามข้อหารือกรมสรรพากร เลขที่หนังสือ กค 0702/พ./4256

…………………………………………………………….

ใบกำกับภาษีเต็มรูปที่ถูกต้อง ต้องมีข้อความดังต่อต่อไปนี้

ตามประมวลรัษฏากร มาตรา 86/4
ใบกำกับภาษีต้องมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

เปรียบเทียบกับฟอร์มกระดาษต่อเนื่องใบกำกับภาษีสำเร็จรูป
1. คำว่า “ใบกำกับภาษี” ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด ในฟอร์มกระดาษต่อเนื่องใบกำกับภาษีสำเร็จรูป มีแสดงชัดเจน
2. เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ขายสินค้าหรือให้บริการ พิมพ์จากคอมพิวเตอร์
3. ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ขายสินค้าหรือให้บริการ พิมพ์จากคอมพิวเตอร์
4. ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้าหรือรับบริการ พิมพ์จากคอมพิวเตอร์
5.  หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษีและหมายเลขลำดับของเล่ม (ถ้ามี) พิมพ์จากคอมพิวเตอร์
6. ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณและมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ พิมพ์จากคอมพิวเตอร์
7. จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ โดยให้แยกออกจากมูลค่าของสินค้าหรือของบริการให้ชัดแจ้ง ในฟอร์มกระดาษต่อเนื่องใบกำกับภาษีสำเร็จรูป มีแสดงชัดเจน
8. ข้อความอื่นที่อธิบดีกำหนด
ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 39)
1. ในใบกำกับภาษีและสำเนาใบกำกับภาษีของเอกสารชุดดังกล่าว จะต้องมีข้อความว่า “เอกสารออกเป็นชุด” ในฟอร์มกระดาษต่อเนื่องใบกำกับภาษีสำเร็จรูป มีช่องแสดงชัดเจน
2. ในสำเนาของใบกำกับภาษี จะต้องมีข้อความว่า “สำเนาใบกำกับภาษี” ไว้ด้วย ในฟอร์มกระดาษต่อเนื่องใบกำกับภาษีสำเร็จรูป มีแสดงชัดเจน
ข้อความว่า “เอกสารออกเป็นชุด” และ “สำเนาใบกำกับภาษี” ตามวรรคหนึ่ง จะต้องตีพิมพ์ขึ้นหรือจัดทำขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในกรณีจัดทำใบกำกับภาษีขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งฉบับ จะประทับด้วยตรายาง เขียนด้วยหมึก พิมพ์ดีด หรือกระทำให้ปรากฏขึ้นด้วยวิธีการอื่นในลักษณะทำนองเดียวกันไม่ได้