ตัวอย่างเอกสารส่งมอบงาน

ระบบเอกสารสำหรับธุรกิจบริการ/ธุรกิจรับเหมา

ตั้งใจจะเขียนแนะนำระบบเอกสารสำหรับธุรกิจบริการ/ธุรกิจรับเหมา นานแล้ว เพราะพิษโควิด19ทำให้มีเวลาได้เขียนซักที บทความนี้เขียนตามประสบการณ์ที่เคยทำธุรกิจรับเหมา ซึ่งระบบเอกสารธุรกิจบริการอื่นๆ ก็จะมีระบบเอกสารไม่แตกต่างกับธุรกิจรับเหมามากนัก

ธุรกิจรับเหมาจะเรียกเก็บเงินเป็นงวดๆ ตามผลงาน ซึ่งในการเรียกเก็บเงินก็จะต้องทำเอกสารส่งมอบงานเพื่อเป็นการสรุปปริมาณงานที่ทำได้งวดนั้นๆ เมื่อ Project Manager ตรวจสอบเซ็นรับเอกสารส่งมอบงานแล้ว ได้สำเนาเอกสารส่งมอบงานคืนมา (ต้นฉบับ PM เก็บไว้) บัญชี(ของเรา)ก็จะทำใบแจ้งหนี้และใบวางบิลเพื่อเรียกเก็บเงิน แต่ในลูกค้าบางรายก็ส่งใบแจ้งหนี้/ใบวางบิลไปพร้อมเอกสารส่งสอบงานเลย เมื่อครบกำหนดรับเงินบัญชีก็จะออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

ตัวอย่างเอกสาร