บริษัทฯ ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจในสินค้าของเรา หากที่มีความประสงค์ต้องการตัวอย่างกระดาษต่อเนื่องสำเร็จรูป กรุณากรอกข้อมูลในฟอร์มด้านนี้ บริษัทฯ จะจัดส่งตัวอย่างให้ทางขนส่งแฟลชเอ็กเพรส (จัดส่งตัวอย่างทุกวันเสาร์)

แบบฟอร์มขอตัวอย่างกระดาษต่อเนื่อง

ตัวอย่างกระดาษต่อเนื่องที่ต้องการ