ACC-BILLING (แอ๊ค-บิลลิ่ง) โปรแกรมพิมพ์บิล บริหารงานขาย & บัญชีสำเร็จรูป

9,523.00 ฿17,120.00 ฿

ระบบงานหลัก : แบ่งเป็น 4 ระบบ ได้แก่ ขาย, ซื้อ, สต๊อก, บัญชี

ดาวโหลดชุดทดลองใช้ โปรแกรมบัญชี Acc-Billing  คลิกที่นี่

คู่มือโปรแกรมบัญชีแอคบิลลิ่ง คลิกที่นี่

การใช้งาน : 

 • พิมพ์บิล (ออกใบกำกับภาษี), ควบคุมค่าใช้จ่าย, สต๊อก, ลูกหนี้-เจ้าหนี้, ลงบัญชีเบื้องต้น
 • ธุรกิจเฉพาะ (เสริม):
  • ระบบ POS (Point Of Sale) ขายปลีกหน้าร้าน
  • ระบบ JOB (ต้นทุน JOB) : ธุรกิจผลิตสินค้า / งานสั่งทำ / รับเหมา / โครงการ / งานติดตั้ง
  • ระบบ ศูนย์ซ่อมรถ, ศูนย์ซ่อมอื่นๆ : ใบแจ้งซ่อม / ใบประเมิน, เก็บประวัติการซ่อม
  • ระบบทัวร์ : Rooming List, เอกสารสถานฑูต, เก็บประวัติการท่องเที่ยวของลูกค้า

ราคาโปรแกรมบัญชี Acc-Billing นี้

รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ล้างค่า

รายละเอียด

การบริการหลังการขาย :

 • เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ บริษัทฯ ให้บริการลูกค้าโดยการรีโมทผ่านอินเตอร์เน็ตด้วยโปรแกรม TeamViewer เครื่องที่ติดตั้งโปรแกรมบัญชี Acc-Biiling จึงต้องสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้
 • ดาวโหลดโปรแกรม TeamViewer คลิกที่นี่

คุณสมบัติเด่นของโปรแกรมบัญชี ควบคุมสต็อค ACC-BILLING

 1. ระบบขาย : บันทึกขาย (ออกบิล) –> โปรแกรมตัดสต๊อก และ ลงบัญชีเดบิต-เครดิต อัตโนมัติ
  1. ขายเชื่อ-สินค้า : บันทึกขายเชื่อ –> เพิ่มยอดลูกหนี้, ตัดสต๊อก, ลงบัญชีิ, เข้ารายงานภาษีขาย อัตโนมัติ
  2. ขายเชื่อ-บริการ : ใช้กรณีที่ต้องการออกใบแจ้งหนี้ แล้วออก ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จ เมื่อได้รับชำระหนี้
   • ใบแจ้งหนี้ : บันทึกขาย –> เพิ่มยอดลูกหนี้, ลงบัญชีิอัตโนมัติ  (ยังไม่เข้ารายงานภาษีขาย)
   • ใบกำกับภาษี : ลงบัญชีิอัตโนมัติและเข้ารายงานภาษีขาย (ไม่ต้องคีย์ซ้ำ–ใช้การก็อปปี้จาก “ใบแจ้งหนี้” ได้)
  3. ขายสด : ใช้ได้ทั้งกรณีขายสินค้าและบริการ (ที่ไม่ใช่การขายเชื่อ) –> ตัดสต๊อก, ลงบัญชีิ, เข้ารายงานภาษีขาย (กรณีเป็น ค่าบริการ ให้เลือกรายการจาก ทะเบียนค่าบริการ –> โปรแกรมจะไม่ตัดสต๊อก)
  4. รับชำระ/ใบเสร็จ : บันทึกโดยดึงบิลขายเชื่อที่บันทึกไว้ขึ้นมา –> เพื่อตัดยอดลูกหนี้ และ ลงบัญชีอัตโนมัติ
  5. รับมัดจำ : บันทึกรับเงินมัดจำ –> เพื่อเก็บยอดไว้หักตอนบันทึกขาย และ ลงบัญชีอัตโนมัติ
  6. รายได้อื่นฯ : สำหรับบันทึกรับเงิน –> กรณีเป็นรายได้อื่น (ที่ไม่ใช่จากการขาย)
  7. ใบลดหนี้/รับคืน : สำหรับบันทึกลดหนี้ หรือ รับคืนสินค้าที่ขายไป –> ลดยอดลูกหนี้, เพิ่มสต๊อก, ลงบัญชีิ, เข้ารายงานภาษีขาย อัตโนมัติ
  8. ใบเพิ่มหนี้ : สำหรับบันทึกเพิ่มหนี้ (ขาย) –> เพิ่มยอดลูกหนี้, ตัดสต๊อก, ลงบัญชีิ, เข้ารายงานภาษีขาย อัตโนมัติ
  9. ใบส่งของชั่วคราว : สำหรับบันทึกเพื่อออกเอกสารในการส่งของชั่วคราว –> ไม่เชื่อมโยงข้อมูลกับส่วนอื่น
  10. ใบวางบิล : บันทึกโดยดึงบิลขายเชื่อที่บันทึกไว้ขึ้นมา เพื่อออกเอกสารการวางบิล
  11. ใบเสนอราคา : สำหรับบันทึกเพื่อจัดทำใบเสนอราคา –> ไม่เชื่อมโยงข้อมูลกับส่วนอื่น
  12. ใบสั่งขาย : สำหรับบันทึกเพื่อจัดทำใบสั่งขาย –> ไม่เชื่อมโยงข้อมูลกับส่วนอื่น
  13. สินค้า : ทะเบียนสินค้า (เหมือนกับทะเบียนสินค้าในระบบอื่นๆ จะคีย์ข้อมูลจากส่วนใดก็ได้)
  14. ลูกค้า : ทะเบียนลูกค้า (เหมือนกับทะเบียนลูกค้าในระบบอื่นๆ จะคีย์ข้อมูลจากส่วนใดก็ได้)
  15. ลูกหนี้ : เป็นข้อมูลอัตโนมัติจากการบันทึก ขายเชื่อ และ รับชำระหนี้
   • การ์ดลูกหนี้ : แสดงความเคลื่อนไหวลูกหนี้แต่ละราย
   • สรุปลูกหนี้ : แสดงยอดลูกหนี้-แบบสรุป (ใช้ดูยอดลูกหนี้แบบภาพรวม)
   • ตั้งยอดหนี้ยกมา : ตั้งยอดยกมา (ต้นงวด) ของลูกหนี้แต่ละราย
  16. รายงาน : รายงานเกี่ยวกับการขาย เช่น ยอดขาย, กำไรขั้นต้น, การรับชำระ, เช็ครับ, ลูกหนี้
 2. ระบบซื้อ : บันทึกซื้อ (ตามบิลซื้อ) โปรแกรมเพิ่มสต๊อก และ ลงบัญชีเดบิต-เครดิต อัตโนมัติ
  1. ซื้อเชื่อ : บันทึกซื้อเชื่อ –> เพิ่มยอดเจ้าหนี้, เพิ่มสต๊อก, ลงบัญชีิ, เข้ารายงานภาษีซื้อ อัตโนมัติ
  2. ซื้อเชื่ออื่นฯ : บันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ที่เป็นการซื้อเชื่อ) –> เพิ่มยอดเจ้าหนี้, ลงบัญชีิ, เข้ารายงานภาษีซื้อ อัตโนมัติ
  3. ซื้อสด : บันทึกซื้อสด –> เพิ่มสต๊อก, ลงบัญชีิ, เข้ารายงานภาษีซื้อ อัตโนมัติ
  4. จ่ายชำระหนี้ : บันทึกโดยดึงบิลซื้อเชื่อที่บันทึกไว้ขึ้นมา –> เพื่อตัดยอดเจ้าหนี้ และ ลงบัญชีอัตโนมัติ
  5. จ่ายมัดจำ : บันทึกจ่ายเงินมัดจำ –> เพื่อเก็บยอดไว้หักตอนบันทึกซื้อ และ ลงบัญชีอัตโนมัติ
  6. ค่าใช้จ่ายอื่นฯ : บันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ที่ไม่ใช่การซื้อเชื่อ) –> ลงบัญชีิ และ เข้ารายงานภาษีซื้อ อัตโนมัติ
  7. ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย : บันทึกเพื่อใช้ออกเอกสาร ใบรองรับหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)
  8. ใบลดหนี้ : บันทึกลดหนี้/ส่งคืนสินค้า (ตามใบลดหนี้ที่ได้รับ) –> ลดยอดเจ้าหนี้, ตัดสต๊อก, ลงบัญชีิ, เข้ารายงานภาษีซื้อ อัตโนมัติ
  9. ใบเพิ่มหนี้ : บันทึกเพิ่มหนี้ (ตามบิลซื้อ) –> เพิ่มยอดเจ้าหนี้, เพิ่มสต๊อก, ลงบัญชีิ, เข้ารายงานภาษีซื้อ อัตโนมัติ
  10. ใบสั่งซื้อ : สำหรับบันทึกเพื่อจัดทำใบสั่งซื้อ –> ไม่เชื่อมโยงข้อมูลกับส่วนอื่น
  11. สินค้า : ทะเบียนสินค้า (เหมือนกับทะเบียนสินค้าในระบบอื่นๆ จะคีย์ข้อมูลจากส่วนใดก็ได้)
  12. ผู้ขาย : ทะเบียนผู้ขาย (เหมือนกับทะเบียนผู้ขายในระบบอื่นๆ จะคีย์ข้อมูลจากส่วนใดก็ได้)
  13. เจ้าหนี้ : เป็นข้อมูลอัตโนมัติจากการบันทึก ซื้อเชื่อ และ จายชำระหนี้
   • การ์ดเจ้าหนี้ : แสดงความเคลื่อนไหวเจ้าหนี้แต่ละราย
   • สรุปเจ้าหนี้ : แสดงยอดเจ้าหนี้-แบบสรุป (ใช้ดูยอดเจ้าหนี้แบบภาพรวม)
   • ตั้งยอดหนี้ยกมา : ตั้งยอดยกมา (ต้นงวด) ของเจ้าหนี้แต่ละราย
  14. รายงาน : รายงานเกี่ยวกับการซื้อ เช่น ยอดซื้อ, กาจ่ายชำระหนี้, เช็คจ่าย, เจ้าหนี้
 3. ระบบสต๊อก–ข้อมูลอัตโนมัติ จากการบันทึก บิลซื้อ-ขาย และ ใบรับ-เบิกสินค้า
  1. สินค้าคงเหลือ : แสดงยอดสินค้าคงเหลือ (แบบสรุป)–เพื่อดูภาพรวมของยอดสินค้าคงเหลือทั้งระบบ
  2. สต๊อกการ์ด : แสดงความเคลื่อนไหวของสินค้า เช่น สินค้า A มีการรับเข้า-จ่ายออก–มาจากเอกสารใบไหนบ้าง
  3. คลังสินค้า
   • สินค้าคงเหลือ/ตามคลัง : ใช้ดูภาพรวมตามคลังสินค้า-แสดงยอดคงเหลือแต่ละสินค้า เช่น คลัง 1 มีสินค้าอะไรเหลืออยู่บ้าง
   • สินค้าคงเหลือแต่ละคลัง : ใช้ดูภาพรวมตามสินค้า-แสดงยอดคงเหลือในแต่ละคลัง เช่น สินค้า A คงเหลืออยู่ในคลังไหนบ้าง
   • สต๊อกการ์ดแสดงคลัง : แสดงความเคลื่อนไหวของสินค้า เช่น สินค้า A มีการรับเข้า-จ่ายออก–มาจากเอกสารใบไหนและคลังไหน
   • โอนย้ายระหว่างคลัง : สำหรับบันทึกโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง
   • ตั้งยอดยกมาแต่ละคลัง : ตั้งยอดยกมา (ต้นงวด) ของสินค้าแต่ละคลัง เช่น สินค้า A มียอดยกมาในคลังไหนบ้าง
   • คลัง : สำหรับบันทึก รหัส และ ชื่อคลังสินค้า
  4. สินค้าชุด
   • กำหนดวัตถุดิบ : ตั้งสูตรสินค้าชุด เช่น สินค้าชุด AA ประกอบด้วยวัตถุดิบอะไรบ้าง จำนวนเท่าใด
   • รับสินค้าชุด : สำหรับบันทึก-รับสินค้าชุดเข้าสต๊อก
   • คืนสินค้าชุด : สำหรับบันทึก-จ่ายสินค้าชุดออกจากสต๊อก
  5. Serial No. : แสดงความเคลื่อนไหวของสินค้าที่มี Serial No. เช่น สินค้า A มีการรับเข้า-จ่ายออก Serial No. อะไรบ้าง
  6. ตั้งยอดยกมา : ตั้งยอดยกมา (ต้นงวด) ของสินค้าแต่ละตัว
  7. ใบรับสินค้า : สำหรับบันทึก-รับสินค้าเข้าสต๊อก (เป็นการรับเข้าภายในกิจการ–ที่ไม่ใช่้มาจากการซื้อ)
  8. ใบเบิกสินค้า : สำหรับบันทึก-จ่ายสินค้าออกจากสต๊อก (เป็นการเบิกจ่ายภายในกิจการ–ที่ไม่ใช่เบิกเพื่อขาย)
  9. สินค้า : ทะเบียนสินค้า (เหมือนกับทะเบียนสินค้าในระบบอื่นๆ จะคีย์ข้อมูลจากส่วนใดก็ได้)
  10. รายงาน : รายงานเกี่ยวกับสต๊อกสินค้า เช่น สินค้าคงเหลือ, มูลค่าคงเหลือ, สินค้าที่ถึงจุดสั่งซื้อ, การตรวจนับ
 4. ระบบบัญชี–ข้อมูลอัตโนมัติ จากการบันทึก ซื้อ-ขาย-รับ-จ่าย
  1. สมุดรายวัน : ลงบัญชี เดบิต-เครดิต อัตโนมัติจากการบันทึก ซื้อ-ขาย-รับ-จ่าย
  2. บัญชีแยกประเภท : แสดงรายละเอียดแต่ละรหัสบัญชี–จากการ Post ข้อมูลที่สมุดรายวัน
  3. งบทดลอง : งบอัตโนมัติ–จากการ Post ข้อมูลที่สมุดรายวัน
  4. งบกำไรขาดทุน : งบแสดง รายได้และค่าใช้จ่าย (เป็นข้อมูลอัตโนมัติจากการ Post ข้อมูลที่สมุดรายวัน)
  5. งบดุล : งบแสดง สินทรัพย์, หนี้สิน และ ทุน (เป็นข้อมูลอัตโนมัติจากการ Post ข้อมูลที่สมุดรายวัน)
  6. ผังบัญชี/ยอดยกมา : สำหรับบันทึก รหัส-ชื่อบัญชี และ ยอดยกมา (ต้นงวด)
  7. ภาษีซื้อ/ภาษีขาย : รายงานภาษีซื้อ-ขาย อัตโนมัติ–จากการบันทึกบิล ซื้อ-ขาย
  8. เช็ค/ธนาคาร
   • ใบนำฝาก : สำหรับบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการนำฝากธนาคาร
   • ใบถอน/ตัดเช็ค : สำหรับบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการถอนเงินจากธนาคาร และตัดเช็คที่ถึง Due
   • โอนเงินระหว่างบัญชี : สำหรับบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการถอนเงินจากธนาคาร
   • ทะเบียนเช็ครับ : แสดงรายละเอียดของการรับเช็ค (ข้อมูลอัตโนมัติจากการบันทึกประเภทเงินที่รับเป็นเช็ค–จากการรับชำระหนี้)
   • ทะเบียนเช็คจ่าย : แสดงรายละเอียดของการจ่ายเช็ค  (ข้อมูลอัตโนมัติจากการบันทึกประเภทเงินที่จ่ายเป็นเช็ค–จากการจ่ายชำระหนี้)
   • สมุดธนาคาร : สำหรับบันทึกรายละเอียด–สมุดบัญชีธนาคาร เช่น เลขที่บัญชี, ธนาคาร, สาขา, ประเภทบัญชี – STATEMENT : แสดงความเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร
   • เช็คคืนลูกค้า : สำหรับบันทึกเช็ครับ-เด้ง
   • เช็คคืนจากผู้ขาย : สำหรับบันทึกเช็คจ่าย-เด้ง
  9. ปิดบัญชีสิ้นปี : เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้สำหรับปิดบัญชีตอนสิ้นงวดบัญชี เพื่อให้โปรแกรมสร้างแฟ้มปีทำการถัดไปให้อัตโนมัติ
  10. ตั้งลงบัญชี AUTO : สำหรับตั้งการลงบัญชีอัตโนมัติ เพื่อให้โปรแกรมรับทราบว่าจะลงเดบิต-เครดิตอะไร กรณีบันทึกซื้อ-ขาย-รับ-จ่าย
  11. รายงาน : รายงานทางบัญชี เช่น สมุดรายวัน, บัญชีแยกประเภท

หมายเหตุ : – กรณีต้องการรายงาน งบการเงินแบบกลุ่ม และ งบเปรียบเทียบ 2 ปี ตามแบบที่นำส่งสรรพากร จะต้องใช้โปรแกรม ACC-GL – กรณีต้องการโอนข้อมูลสมุดรายวัน จาก ACC-BILLING เข้าสู่ ACC-GLจะต้องลงทะเบียน ACC-GL เป็นชุด Full จึงจะสามารถใช้ ฟังก์ชั่น โอนผสมข้อมูลสมุดรายวัน (Merge Data) ได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

Acc-Billing

, , ,

%d bloggers like this: